Novou oblasťou investovania spoločnosti sa stáva oblasť REAL ESTATE ako logický dôsledok optimalizácie výrobných procesov v spoločnostiach patriacich do portfólia, keď sa rozsiahly nehnuteľný majetok, pozemky a stavby dostávajú pod správu HTC Investments.

Investičnými projektmi v tejto oblasti sú výkup a sceľovanie pozemkov do logicky využiteľných celkov a príprava týchto území pre development, ako aj revitalizácia pozemkov, na ktorých v minulosti prebiehala priemyselná výroba, prenájom hál určených na komerčné využitie, predaj a prenájom pozemkov či stavieb.

Zámerom HTC Investments do budúcnosti je investovať, či už samostatne, alebo spoločne s inými investormi aj do developerských projektov realizovaných na majetku, ktorý vlastní, prípadne na iných projektoch tohto druhu.

Viac na:
www.htc-investments.com
www.zetor.cz