Naša vízia

„Budúcnosť investičnej spoločnosti HTC Investments a.s. je v symbióze so skúmaním trendov v našich sektoroch a ostatných významných vývojových trendov a prvkov komplexného reťazca tvorby hodnoty, akými sú napríklad logistika, zamestnanci, dodávatelia či zákazníci. Musíme ju vnímať komplexne, v spojení s budúcimi zmenami celej spoločnosti, so zmenami nových technológií, inováciami vo finančných službách či novými trendmi v sociálnom systéme. 25. výročie je pre nás obdobím veľkých zmien, expanzie, ale i prehodnotenia strategických rozhodnutí, získavania skúseností. Sme pripravení na nové výzvy a budúcnosť minimálne ďalších 25 a viac rokov.“

vedenie HTC Investments

HTC Investments


MOVING FORWARD TOGETHER

MOVING

HTC Investments a.s. je na trhu 25 rokov. Pri pohľade späť vidno, že to boli roky strávené prospešne a efektívne. Spoločnosť dosiahla veľa úspechov, zatiaľ čo mnohé iné firmy boli nútené skončiť alebo sa stali súčasťou iných finančných skupín. Využila tento čas na zisk jedinečných poznatkov a naučila sa správať v medzinárodnom obchodnom prostredí ako vyspelá firma.

Je to vhodný čas na rebranding, ktorý však nie je samoúčelným prostriedkom zaujať, ale dômyselným krokom na posilnenie identity značky a vyslanie signálu obchodným partnerom, že investičná skupina je pripravená čeliť novým výzvam.

Piliermi zmeny sú nanovo definovaný názov, za ktorým je silný príbeh podporený skutočnými hodnotami, nové logo vyjadrujúce náš posun k investičnej spoločnosti, ako aj claim „moving forward together“, ktorého medzinárodný význam naznačuje smerovanie investičných zámerov HTC Investments a.s.

FORWARD

Uvedomujeme si, že rozvoj spoločností je možný iba za prísneho dodržiavania ekologickej etikety. Práve preto neustále sledujeme dosah svojej činnosti na životné prostredie prostredníctvom energetického, odpadového či emisného hospodárstva.

Súčasťou tohto procesu je dohľad nad výrobnými procesmi a implementovanie najmodernejších technológií so zníženou emisiou CO2 v našich podnikoch, pričom kladieme dôraz na to, aby vstupné materiály predstavovali čo najmenšiu možnú ekologickú záťaž pri zachovaní kvality.

Neoddeliteľnou súčasťou našej environmentálnej politiky je aj prevencia a ohľaduplnosť  k prírode počas celého výrobného procesu, a to vo všetkých firmách z nášho investičného portfólia. Veríme, že len vďaka tomuto prístupu môžeme dosiahnuť skutočné úspechy, ktoré nielenže nezanechajú ekologickú stopu, ale prispejú ku skvalitneniu nášho životného prostredia.

TOGETHER

Najcennejšou investíciou HTC Investments a.s. sú zamestnanci. Iba vďaka nim bola spoločnosť schopná dosiahnuť úspechy, rozhodnúť sa pre správne investície, nájsť efektívne riešenia, premeniť príležitosti na rentabilné obchodné transakcie a v neposlednom rade naštartovať úspešnú expanziu do celého sveta.

Každý z nich, či už je výkonným pracovníkom, alebo top manažérom, prispel svojím dielom k tomu, že naše investičné zámery priniesli spoločnosti finančné úspechy, ktoré boli odrazovým mostíkom k vzrastajúcemu rešpektu našej značky na medzinárodných trhoch.

Z týchto dôvodov pristupujeme k personálnej politike veľmi zodpovedne. Naša firemná kultúra je založená na otvorenosti, úprimnosti a profesionálnom prístupe. Sústredíme sa na všetky aspekty zamestnanosti, ktoré prinášajú výsledky, ako sú posilňovanie motivácie, angažovanosti a rozvoj zamestnancov dcérskych spoločností, podpora projektov v oblasti zefektívňovania interných procesov a komunikácie, rozvoj funkčných postupov z vlastných zamestnaneckých zdrojov, kvalitňovanie zamestnaneckých výhod či napredujúca spolupráca so strednými odbornými školami a s technickými univerzitami atď.